مجله گردشگری سالواتورز
میانگین 5 - امتیاز ها 5

مجله گردشگری

مجله گردشگری سالواتورز مروج گردشگری سالم، پایدار و جهانی برای همه است.

مجله گردشگری سالواتورز به عنوان یک موسسه بین المللی پیشرو، گردشگری را به عنوان یک عامل رشد اقتصادی، توسعه فراگیر و پایداری زیست محیطی ترویج می دهد و حمایت از این بخش را در پیشرفت سیاست های دوستدار محیط زیست و گردشگری سالم و پایدار در سراسر جهان دنبال می نماید.

مجله گردشگری سالواتورز گردشگری را تشویق می کند و با اجرای فرهنگ جهانی اخلاق گردشگری تلاش در به حداکثر رساندن سهم اجتماعی و اقتصادی گردشگری دارد و همچنین در به حداقل رساندن اثرات منفی احتمالی صنعت گردشگری تلاش می نماید.

ما امیدواریم ترویج گردشگری به عنوان یک ابزار در دستیابی به اهداف توسعه پایدار موفق باشد و به کاهش فقر منجر بشود و ترویج توسعه پایدار در سراسر جهان را عملی نماید.

مجله گردشگری سالواتورز

مجله گردشگری سالواتورز

مجله گردشگری سالواتورز در تولید دانش بازار، ترویج سیاست ها و ابزارهای رقابتی و پایدار گردشگری، ترویج آموزش و پرورش گردشگری، و کار کردن برای اطلاع رسانی در مورد بیش از 100 کشور در سراسر جهان تاسیس شده است.

مجله گردشگری سالواتورز به نمایندگی از بخش خصوصی، موسسات آموزشی، انجمن های گردشگری و مقامات گردشگری محلی وابسته است.

مجله گردشگری سالواتورز

مجله گردشگری سالواتورز

اهداف بزرگ مجله گردشگری سالواتورز:

گردشگری اصلی در دستور کار جهانی:  ترویج ارزش گردشگری به عنوان یک عامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، ورود آن به عنوان یک اولویت در سیاست های ملی و بین المللی و نیاز به ایجاد یک محیط کار مناسب برای توسعه و رونق این بخش است.

بهبود رقابت پذیری در گردشگری: بهبود رقابت بین اعضای UNWTO از طریق ایجاد دانش و تبادل، توسعه منابع انسانی و ارتقاء برتری در زمینه هایی نظیر برنامه ریزی و سیاست، آمار و روند بازار، توسعه گردشگری پایدار، بازاریابی و ارتقاء، توسعه محصول و مدیریت ریسک و بحران .

ترویج توسعه گردشگری پایدار:  حمایت از سیاست ها و شیوه های گردشگری پایدار که به طور مطلوب از منابع زیست محیطی استفاده می کنند، احترام اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان و رشد منافع اجتماعی و اقتصادی برای همه.

ترویج مشارکت گردشگری در کاهش فقر: به حداکثر رساندن سهم گردشگری در کاهش فقر و دستیابی به NGG ها از طریق ایجاد گردشگری به عنوان ابزار توسعه و ترویج ورود گردشگری به دستور کار توسعه.

تقویت دانش، آموزش و پرورش و ظرفیت سازی: حمایت از گروه ها و موسسات همکار برای ارزیابی و پاسخگویی به نیازهای آنها در آموزش و پرورش و همچنین ارائه شبکه هایی برای ایجاد و تبادل دانش صنعت گردشگری.

ایجاد مشارکت: مشارکت با بخش خصوصی، سازمان های گردشگری منطقه ای و محلی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، جامعه مدنی برای ایجاد یک بخش گردشگری پایدار، مسئول و رقابت پذیر.