تمام مطالب برچسب : اسپرانتو به فارسی

آموزش زبان اسپرانتو

آموزش زبان اسپرانتو

زبان اسپرانتو زبان اسپرانتو را لودویک لازار زامنهوف بر اساس که دستور زبان زبان‌های اروپایی با حداقل استثنا ابداع کرده است. واژگان عمدتاً در زبان‌های لاتین مشترک است هر چند واژگانی از زبان‌های ژرمنی و برخی دیگر هم در آن وجود دارد. زبان جدید، که کتاب اول آن اولین بار در سال ۱۸۸۷ منتشر شد گویشورانی را به خود جلب کرد و در روند طبیعی رشد زبانی، گروه‌هایی از مردم که آن را در حوزه‌های مختلف زندگی به کار بردند که منجر به ایجاد فرهنگ ویژه زبان شده است. دو دهه بعد اولین کودکانی که با پدر و مادر خود به اسپرانتو صحبت کردند، متولد شدند، آنها نخستین “بومیان زبان اسپرانتو” بودند. برخی می‌گویند زبان اسپرانتو اول برای ارتباطات بین‌المللی […]